ค่าไฟขึ้น 2565 พร้อมมาตรการลดค่าไฟ

1 กันยายน 2565 ค่าไฟขึ้นแน่นอน กกพ. มีมติขึ้นค่าไฟฟ้าปี 2565 เริ่มมีผลบังคับใช้เดือนกันยายน 2565 นี้ โดยเป็นการขึ้นค่า FT  ซึ่งส่งผลให้ค่าไฟฟ้าในรอบเดือนกันยายน-ธันวาคม 2565 นี้ มี ค่าไฟเป็น 4.72 บาทต่อหน่วย

วิธีการคิดค่าไฟ และค่า FT

ค่าไฟตามโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า ประกอบด้วย

  1. ค่าไฟฟ้าฐาน
  2. ค่า FT
  3. ค่าบริการ
  4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม

1. ค่าไฟฟ้าฐาน

ค่าไฟฟ้าฐานมีการปรับ-ทบทวน ทุกๆ 3-5 ปี โดยค่าไฟฟ้าฐานอ้างอิงจากค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้า

ค่าไฟฐานแบ่งตามประเภทผู้ใช้งาน

ประเภทที่ 1บ้านอยู่อาศัย
ประเภทที่ 2กิจการขนาดเล็ก
ประเภทที่ 3กิจการขนาดกลาง
ประเภทที่ 4กิจการขนาดใหญ่
ประเภทที่ 5กิจการเฉพาะอย่าง
ประเภทที่ 6องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร
ประเภทที่ 7กิจการสูบน้ำเพื่อการเกษตร
ประเภทที่ 8ผู้ใช้ไฟฟ้าชั่วคราว

2. ค่า FT

ค่า FT ย่อมาจาก Float Time หรือ ค่าไฟผันแปร หมายถึง การคิคคำนวณค่าการผันแปรของต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. และค่าซื้อไฟฟ้าจากเอกชนหรือประเทศเพื่อนบ้าน ที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้น หรือลดลง โดยที่การไฟฟ้าไม่สามารถควบคุมต้นทุนเหล่านั้นได้

1 กันยายน 2565 ค่า FT ขึ้น 68.66 สตางค์ต่อหน่วย จาก FT = 24.77 สต. (บาท/หน่วย) เป็น 93.43 สต. (บาท/หน่วย)

ปัจจัยที่ต้องขึ้นค่า FT ปี 2565

  1. ปริมาณก๊าซในประเทศลดลง
  2. พม่ามีแนวโน้มที่จะผลิตก๊าซลดลง
  3. ผู้ผลิต LNG ชะลอการลงทุน
  4. สถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน

3. ค่าบริการ

ค่าบริการอื่นๆ อาทิ ค่าบริการจดหน่วย การจัดพิมพ์บิลค่าไฟฟ้า การจัดส่งบิลค่าไฟฟ้าและค่าบริการ

ตัวอย่างเช่น

ค่าบริการประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นบ้านอยู่อาศัย (ไม่เกิน 150 หน่วย คิดค่าบริการ 8.19 บาทต่อเดือน)

ค่าบริการประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นบ้านอยู่อาศัย (เกิน 150 หน่วย คิดค่าบริการ 38.22 บาทต่อเดือน)

4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat7%) คิดจากค่าไฟฟ้ารวมก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

วิธีการคิดค่าไฟ

ค่าไฟเรียกเก็บ = ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่า FT + ค่าบริการ+ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตารางเปรียบเทียบค่าไฟฟ้า 2565 (เดือนกันยายน-ธันวาคม 2565)

(ตารางเปรียบเทียบค่าไฟฟ้า จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ.)

ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า
(ล้านราย)
การใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย
(หน่วย/ราย/เดือน)
ค่าไฟฟ้าต่อหน่วย
FT
24.77สต.
(เดิม)
ค่าไฟฟ้าต่อหน่วย
FT
93.43สต.
(ปรับเพิ่ม)
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
FT
24.77สต
(เดิม)
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
FT
93.43สต.
(ปรับเพิ่ม)
ส่วนต่างค่าไฟฟ้า% เปอร์เซนต์
ค่าไฟฟ้า
ที่เพิ่มขึ้น
บ้านอยู่อาศัย
<150 หน่วย
>150 หน่วย
22.590
10.696
11.894
208
72
332
4.18
3.70
4.28
4.87
4.38
4.96
872
264
1,418
1,015
313
1,645
+143
+49
+227
16%
18%
16%
กิจการขนาดเล็ก2.0758844.425.103,9024,509+60715%
กิจการขนาดกลาง0.10825,3804.164.84105,482122,908+17,42616%
กิจการขนาดใหญ่0.010700,3393.744.432,621,5523,102,405+480,85318%
กิจการเฉพาะอย่าง0.01529,0393.904.59113,342133,280+19,93817%
องค์กรไม่แสวงหากำไร0.00114,3213.934.6256,32666,158+9,83217%
สูบน้ำเพื่อการเกษตร0.0068,1773.504.1828,59534,210+5,61519%
ผู้ใช้ไฟฟ้าชั่วคราว0.4392527.017.701,7641,937+17310%
ไฟสำรอง/EV0.000116,7084.355.03507,133587,265+80,13215%

จากการเพิ่มขึ้นของค่า FT ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่ 1 กันยายน 2565 ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 16%

มาตรการลดค่าไฟ 2565

มาตรการลดค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยเป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 – ธันวาคม 2565

  • บ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลด 92.04 สตางค์ต่อหน่วย
  • บ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้า 301-500 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดแบบขั้นบันได อัตราร้อยละ 15 -75
Chalita C.

Chalita C.

Chalita is an engineer and an experienced real estate investor. She has Master Degree in IT and Management (MIT-MBA) from James Cook University, Singapore.

Her blog contents cover in-depth guidelines that help real estate investors in Thailand.