แผนพัฒนา “เขตพื้นที่เมืองเก่า” – อุทัยธานี, ตรัง, ฉะเชิงเทรา

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนา กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ครั้งที่ 1/2564  โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ประกาศพื้นที่เมืองเก่า เพิ่มเติม 3 เมือง ได้แก่ เมืองเก่าอุทัยธานี เมืองเก่าตรัง และเมืองเก่าฉะเชิงเทรา

เขตเมืองเก่าอุทัยธานี

  1. มีขอบเขตพื้นที่และพื้นที่ต่อเนื่องเมืองเก่าอุทัยธานี เนื้อที่ 1.69 ตร.ก.ม. และพื้นที่ต่อเนื่อง 7.21 ตร.ก.ม
  2. ครอบคลุมบริเวณสำคัญของเมืองเก่า:  วัดอุโปสถาราม (วัดโบสถ์) เขาสะแกกรัง ย่านชุมชนตรอกโรงยา และชุนชนชาวแพแม่น้ำสะแกกรัง

เขตเมืองเก่าตรัง

  1. มีขอบเขตพื้นที่และพื้นที่ต่อเนื่องเมืองเก่าตรัง เนื้อที่ 1.91 ตร.ก.ม. และพื้นที่ต่อเนื่อง 4.05 ตร.ก.ม.
  2. ครอบคลุมบริเวณสำคัญของเมืองเก่า: บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง วิหารคริสตจักรตรัง อาคารสโมสรข้าราชการ หอนาฬิกาจังหวัดตรัง สถานีรถไฟตรัง และตึกแถวย่านประวัติศาสตร์ทับเที่ยง

เขตเมืองเก่าฉะเชิงเทรา

  1. มีขอบเขตพื้นที่และพื้นที่ต่อเนื่องเมืองเก่าฉะเชิงเทรา เนื้อที่ 3.96 ตร.ก.ม. และเนื้อที่ต่อเนื่อง 2.73 ตร.ก.ม.
  2. ครอบคลุมบริเวณสำคัญของเมืองเก่า: ป้อมและกำแพงเมืองฉะเชิงเทราบริเวณริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง วัดโสธรวรารามวรวิหาร ศาลหลักเมืองฉะเชิงเทรา ตำหนักกรมหมื่นมรุพงษ์ศิริพัฒน์ อนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหาร อาคารไม้สัก 100 ปี และย่านการค้าตลาดสดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

นอกจากนี้ เมืองเก่าฉะเชิงเทรา(แปดริ้ว) ยังได้รับการพิจารณาเพิ่มเติมในการกำหนดขอบเขตพื้นที่ต่อเนื่องเป็นระยะ 200 เมตรจากขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า รองรับแผนพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)

ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบแผนแม่บท และผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ใน 5 จังหวัด ได้แก่  เมืองเก่าสกลนคร เมืองเก่าระนอง เมืองเก่าราชบุรี เมืองเก่าตาก และเมืองเก่าแพร่ รวมประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่า 36 เมือง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า พ.ศ.2546 โดยคำนึงถึงคุณค่าดั้งเดิมของมรดกทางวัฒนธรรม และธรรมชาติ รวมทั้งสร้างความตระหนักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม อนุรักษ์พื้นที่เมืองเก่าร่วมกันของทุกภาคส่วน และประชาชน

Credit News: Khaosod , Komchadluek.

LandPro Thailand Editorial Team

LandPro Thailand Editorial Team

LandPro Thailand has various professionals in the real estate industry as our authors and editors.

The content written by the editorial team contains helpful and insightful information from trending topics in Thailand.