การส่งมอบห้องคอนโดมือสอง หลังโอนกรรมสิทธิ์

การส่งมอบห้องคอนโดมือสองให้กับผู้ซื้อ โดยส่วนมากจะส่งมอบห้องกันในวันที่โอนกรรมสิทธิ์ซื้อขาย หรือภายหลังการโอนกรรมสิทธิ์ ตามที่ตกลงและระบุไว้ในสัญญาจะซื้อจะขาย ซึ่งขั้นตอนการส่งมอบห้องมือสองโดยส่วนมากจะไม่ค่อยเกิดปัญหาใดๆ แต่มักจะเกิดการหลงลืมและให้ของไม่ครบ ซึ่งจะทำให้เสียเวลาได้

1. Key Card

ตามปกติคอนโดมิเนียมมักจะมี Key Card สำหรับลูกบ้านโครงการเพื่อใช้เข้าออกอาคาร หรือใช้เข้าห้อง clubhouse เพื่อให้ facilities ต่างๆในโครงการการ ทั้งนี้จำนวน Key Card ที่ได้รับจากนิติบุคคลจะถูกจัดสรรตามขนาดห้อง เช่น คอนโด 1 ห้องนอน มักจะได้รับ Key Card น้อยกว่า คอนโด 2 ห้องนอน ซึ่งแต่ละโครงการก็ไม่เหมือนกัน ผู้ซื้อควรสอบถามกับทางผู้ขายหรือสอบถามโดยตรงกับนิติโครงการได้เช่นกัน หากผู้ขายส่งมอบ Key Card ไม่ได้ตามจำนวนที่ควรได้ ผู้ขายควรรับผิดชอบแจ้งกับทางนิติเพื่อออก Key Card ให้ใหม่ตามจำนวนที่ผู้ซื้อควรได้รับ

2. Sticker รถยนต์

ผู้ขายควรให้ Sticker รถยนต์เข้าออกโครงการกับผู้ซื้อ แต่ในบางโครงการผู้ซื้อสามารถนำเอาสำเนาทะเบียนรถยนต์ไปแจ้งขอใหม่กับนิติบุคคลโครงการได้เลย

3. กุญแจห้อง หรือกุญแจอื่นๆภายในห้อง

ผู้ขายจำเป็นต้องมอบกุญแจบ้าน หรือรหัสเข้าประตูให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ขายอาจจะช่วยบอกวิธีการใช้งานหรือรีเซตรหัสกลอนประตูเบื้องต้นกับผู้ซื้อในขณะที่ส่งมอบ

4. เอกสารเปลี่ยนชื่อมิเตอร์ไฟฟ้า-ค่าน้ำ

ผู้ซื้อและผู้ขายควรตกลงกันให้เรียบร้อยว่าฝ่ายไหนจะเป็นผู้ดำเนินการ โดยผู้ขายจะต้องเตรียมใบเสร็จรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าและ ใบเสร็จค่าไฟฟ้าฉบับเดือนล่าสุด โดยจะต้องไม่คงค้างค่าไฟใดๆทั้งสิ้น ส่วนชื่อในบิลค่าน้ำ ผู้ซื้อสามารถแจ้งขอเปลี่ยนชื่อได้ที่นิติบุคคลอาคารชุดได้ภายหลังการโอนกรรมสิทธิ์

​​

LandPro Thailand Editorial Team

LandPro Thailand Editorial Team

LandPro Thailand has various professionals in the real estate industry as our authors and editors.

The content written by the editorial team contains helpful and insightful information from trending topics in Thailand.