การเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านเล่มเหลืองสำหรับชาวต่างชาติ

การเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านเล่มเหลืองสำหรับชาวต่างชาติ “ท.ร.13 มีอะไรต้องรู้บ้าง และต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง”

ปกติแล้วคนไทยจะคุ้นเคยกับทะเบียนบ้านเล่มสีน้ำเงิน หรือท.ร.14 แต่รู้หรือไม่ว่ายังมีทะเบียนบ้านอีกแบบ คือท.ร.13 หรือที่เป็นเล่มสีเหลืองด้วย ซึ่งความแตกต่างคือเล่มสีน้ำเงินนั้นสำหรับผู้มีสัญชาติไทย ส่วนเล่มสีเหลืองสำหรับชาวต่างชาติ บทความนี้จะรวบรวมถึงความสำคัญของทะเบียนบ้านเล่มเหลือง 

ประโยน์ของทะเบียนบ้านเล่มเหลือง

ทะเบียนบ้านเล่มเหลืองหรือท.ร.13 มีไว้ทำไม แน่นอนว่าเอกสารนี้มีประโยชน์มากมาย คุ้มกับการเสียเวลาดำเนินการแน่นอน ชาวต่างชาติที่มีชื่อในทะเบียนบ้านไทยจะได้สิทธิในการทำนิติกรรมในประเทศไทย เช่น ทำใบขับขี่ ทำเอกสารสัญญาต่างๆ ยื่นขอ PR หรือขอสัญชาติ และใช้ยืนยันถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย นอกจากนั้นยังช่วยในการทำเอกสารบัตรประจำตัวชาวต่างชาติหรือบัตรชมพูได้อย่างง่ายดายอีกด้วย

ชาวต่างชาติที่จะขอท.ร.13 ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง?

ถึงแม้จะเป็นชาวต่างชาติที่เข้าประเทศมาแบบถูกกฎหมาย แต่อาจจะไม่ใช่ทุกคนที่จะขอท.ร.13 ได้ เพราะคุณสมบัติที่กำหนดไว้ มี 2 กรณีหลักๆดังต่อไปนี้

1. กรณีสมรสกับผู้มีสัญชาติไทย

2. กรณีซื้ออสังหาริมทรัพย์และมีชื่อตนเองเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์

กรณีนอกเหนือจากสองข้อนี้ หากต้องการยื่นขอทะเบียนบ้านเล่มเหลืองหรือ ท.ร.13 ทางเจ้าบ้านจะต้องแสดงความจำนงมาดำเนินการกับทางเขตหรืออำเภอ และจะต้องผ่านการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ถึงเหตุผลจำเป็นในการขอเอกสารนี้ กรณีที่เจ้าของบ้านหรือเจ้าบ้านต้องการขอเอกสารนี้ให้กับชาวต่างชาติที่เป็นผู้เช่าหรือเป็นเพื่อนหรือคู่ค้าทางธุรกิจก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยสามารถติดต่อเขตหรืออำเภอที่มีทะเบียนบ้านอยู่เพื่อขอรายละเอียดและลิสต์ของเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ได้เลย 

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการขอท.ร.13

1. สำหรับชาวต่างชาติที่สมรสกับผู้มีสัญชาติไทย ให้ทั้งเจ้าบ้านและชาวต่างชาติเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 • หนังสือเดินทางฉบับจริง
 • สำเนาหนังสือเดินทางที่รับรองโดยสถานทูตและแปลเป็นภาษาไทยและรับรองโดยสถานกงสุลไทย
 • ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (กรณีทำงานในประเทศไทย)
 • ทะเบียนสมรส
 • สูติบัตรบุตร (กรณีมีบุตร)
 • รูปถ่าย 1.5 นิ้วจำนวน 2 รูป
 • บัตรประชาชนตัวจริงของเจ้าบ้าน
 • บัตรประชาชนตัวจริงของคู่สมรส
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านเล่มจริง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (เตรียมมาเผื่อ)

**คู่สมรสชาวไทยต้องอยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันเท่านั้น

**นอกจากนี้ต้องมีพยาน 2 คน และอย่าลืมให้พยานเตรียมบัตรประชาชนให้เรียบร้อย (กรณีสมรส พยาน 2 คนสามารถเป็นเจ้าบ้านและคู่สมรส)

2. สำหรับชาวต่างชาติที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์และมีชื่อตนเองเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ให้เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 • หนังสือเดินทางฉบับจริง
 • สำเนาหนังสือเดินทางที่รับรองโดยสถานทูตและแปลเป็นภาษาไทยและรับรองโดยสถานกงสุลไทย
 • ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (กรณีทำงานในประเทศไทย)
 • ท.ร.14 ฉบับภาษาไทย
 • สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์พร้อมเอกสารยืนยันการถือกรรมสิทธิ์
 • รูปถ่าย 1.5 นิ้วจำนวน 2 รูป

**นอกจากนี้ต้องมีพยาน 2 คน และอย่าลืมให้พยานเตรียมบัตรประชาชนให้เรียบร้อย
หมายเหตุ เอกสารการยื่นขอทะเบียนบ้านเล่มเหลืองจะมีความแตกต่างไปในแต่ละเขตและอำเภอ บางอำเภออาจจะเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม จึงแนะนำให้โทรสอบถามกับทางสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอที่ต้องการไปเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านก่อนเดินทางไปยื่นเอกสาร

ขั้นตอนการยื่นขอท.ร.13

ทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครให้ติดต่อที่สำนักงานเขต ส่วนทะเบียนบ้านในต่างจังหวัดใหัติดต่อที่ว่าการอำเภอ โดยควรโทรสอบถามถึงเอกสารที่ต้องใช้ก่อนเสมอ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1.  นำเอกสารทั้งหมดไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่
 2.  เจ้าหน้าที่ตรวจความเรียบร้อยสมบูรณ์ของเอกสาร จากนั้นจะนัดวันสัมภาษณ์แก่เจ้าบ้าน ชาวต่างชาติที่ต้องการใส่ชื่อเป็นผู้อาศัย และพยาน (หรือบางเขตก็จะทำการสัมภาษณ์ในวันเดียวกันเลยหากเตรียมเอกสารและพยานบุคคลมาพร้อม)
 3. เมื่อสัมภาษณ์เสร็จแล้ว หากเอกสารถูกต้องและไม่มีปัญหาอะไร เจ้าหน้าที่จะแจ้งระยะเวลาการออกทะเบียนบ้านเล่มเหลือง และจะนัดวันให้ไปรับเล่มทร.13 หรืออาจมีการขอเบอร์ติดต่อไว้ เพื่อแจ้งให้มารับเล่ม

การดำเนินการทั้งหมดจะใช้เวลาอย่างน้อย 7 วันทำการ แล้วแต่เขตพื้นที่ที่ดำเนินการ แน่นอนว่าในเขตกรุงเทพมหานครจะใช้เวลาน้อยกว่า เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีความคุ้นเคยในการทำเอกสารนี้ ส่วนการดำเนินเรื่องในอำเภอต่างจังหวัด อาจใช้เวลาดำเนินการนาน 2-4 สัปดาห์ 

Vijittra M.

Vijittra M.

Vijittra is an entrepreneur, a marketer and a content writer. Contributing to LandPro website's growth, she authors detailed guides that help people to understand about real estate tips in Thailand.

Vijittra has an MBA from Asian Institute of Technology and worked with Singapore based tech company, SEA Group prior to co-founding Nepal101, a boutique adventure company based in Bangkok.