Vijittra M.

Vijittra M.

Vijittra is an entrepreneur, a marketer and a content writer. Contributing to LandPro website's growth, she authors detailed guides that help people to understand about real estate tips in Thailand. Vijittra has an MBA from Asian Institute of Technology and worked with Singapore based tech company, SEA Group prior to co-founding Nepal101, a boutique adventure company based in Bangkok.

บ้านทรุดซ่อมได้ สัญญานเตือน สาเหตุ และวิธีแก้ไข

บ้านทรุด สาเหตุ วิธีแก้ไข
ปัญหาบ้านทรุด อาคารทรุด เจอโพรงใต้บ้าน เป็นปัญหาที่พบได้บ่อย และเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ ไปดูข้อควรสังเกตและวิธีแก้ไขปัญหาบ้านทรุดกันเลย

วิธีเตรียมพร้อมสร้างประวัติทางการเงินที่ดี ก่อนยื่นกู้บ้าน

วิธีเตรียมพร้อมสร้างประวัติทางการเงินที่ดีก่อนยื่นกู้บ้าน
การยื่นขอกู้บ้านมีหลายปัจจัยที่ทางธนาคารใช้พิจารณา ซึ่งผู้กู้จำเป็นต้องเตรียมตัวให้ดีก่อน เพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการได้รับอนุมัติเงินกู้เต็มจำนวน

ย้ายทะเบียนบ้านออนไลน์ด้วยตนเอง ผ่านแอป ThaID

ย้ายทะเบียนบ้าน ThaID
ในปัจจุบันนี้คุณสามารถย้ายทะเบียนบ้านออนไลน์ง่ายๆด้วยตนเอง ผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่น ThaID ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดยกระทรวงมหาดไทย

วิธีเช็คเครดิตบูโรด้วยตนเอง ผ่านช่องทางออนไลน์ 7 แอปพลิเคชั่น

เช็คเครดิตบูโรด้วยตนเอง
ใครที่กำลังต้องการยื่นขอกู้สินเชื่อ และต้องการตรวจสอบประวัติเครดิตบูโร สามารถเช็คเครดิตบูโรและเครดิตสกอริ่งง่ายๆด้วยตนเอง ผ่าน 7 แอปพลิเคชั่น

กู้ซื้อบ้านร่วมกับแฟน สามารถทำได้หรือไม่ หากเลิกรากันในภายหลังต้องทำอย่างไร

กู้ร่วม
กู้ร่วม คืออะไร แล้วใครที่สามารถกู้ร่วมกันได้บ้าง กรณีที่เป็นแฟนกัน สามารถกู้ร่วมได้หรือไม่ และสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนกู้ร่วม

7 วิธีทำสัญญาเช่าบ้านให้ปลอดภัยและรัดกุมด้วยตัวเอง

how to create strong rental agreement
สัญญาเช่าที่ดีและรัดกุมเป็นสิ่งสำคัญในการเช่าบ้าน เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต สบายใจทั้งผู้ให้เช่าและผู้เช่า

บัตรประชาชนหาย 2567 ไม่ต้องแจ้งความ ควรทำอย่างไร ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

บัตรประชาชนหาย
เมื่อบัตรประชาชนหาย ต้องทำอย่างไรบ้าง หลักฐานและเอกสารที่ต้องใช้รวมถึงสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับบัตรประชาชนใบใหม่

การเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านเล่มเหลืองสำหรับชาวต่างชาติ

การเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านเล่มเหลืองสำหรับชาวต่างชาติ “ท.ร.13 มีอะไรต้องรู้บ้าง และต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง