โฉนดที่ดิน มีกี่ประเภท สีตราครุฑต่างกันอย่างไร ข้อควรรู้เกี่ยวกับโฉนดที่ดิน

โฉนดที่ดิน คืออะไร

โฉนดที่ดิน คือ หนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน โดยผู้เป็นเจ้าของที่ดินมีสิทธิใช้ประโยชน์จากที่ดิน รวมถึงมีสิทธิจำหน่าย และมีสิทธิขัดขวางไม่ให้ผู้ใดเข้ามาเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ข้อมูลในโฉนดที่ดินจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง ขอบเขต และลักษณะของที่ดินที่ครอบครอง ซึ่งใช้ตรวจสอบความถูกต้องของที่ดินและผู้ถือกรรมสิทธิ์

ประเภทโฉนดที่ดิน โฉนดที่ดินมีกี่ประเภท

โฉนดที่ดินครุฑแดง หรือ น.ส.4

โฉนดครุฑแดง หรือ น.ส.4 เป็นประเภทโฉนดที่ดินที่พบเห็นได้ทั่วไป และถือว่าเป็นโฉนดที่ดินที่ปลอดภัยที่สุด เนื่องจากเจ้าของที่ดินมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินอย่างสมบูรณ์ สามารถทำการซื้อขาย โอน จดจำนอง หรือใช้ค้ำประกันได้ และโฉนดครุฑแดงในปัจจุบันจะใช้เป็น น.ส.4 จ.

โฉนดที่ดินประเภทครุฑแดง
 • โฉนดครุฑแดง ผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 100%
 • โฉนดครุฑแดง ผู้ครอบครองสามารถทำการซื้อขาย โอน หรือจดจำนองได้
 • โฉนดครุฑแดง มีระวางภาพถ่ายทางอากาศ และระบุเขตพื้นที่ได้อย่างชัดเจน

โฉนดที่ดินครุฑสีเขียว หรือ น.ส.3ก.

โฉนดที่ดินครุฑสีเขียว น.ส.3ก. แท้จริงแล้วเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เพื่อใช้เป็นเอกสารที่แสดงสิทธิ์การครอบครองการทำประโยชน์ในพื้นที่ดินนั้นๆ เป็นเอกสารที่ออกโดยราชการและนายอำเภอส่วนท้องถิ่น ข้อมูลรายละเอียดของหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.3ก. มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ รวมถึงการกำหนดตำแหน่งที่ดินชัดเจน เหมือนกับโฉนดครุฑแดง (น.ส.4) ข้อแตกต่างกันที่หากปล่อยพื้นที่ทิ้งว่างไว้ หรือมีผู้อื่นครอบครองเกิน 1 ปี จะเสียสิทธิการครอบครองได้

โฉนดที่ดินประเภทครุฑเขียว
 • หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ครุฑเขียว ยังไม่ถือว่าเป็น โฉนดที่ดิน และยังไม่มีกรรมสิทธิ์ 100%
 • หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ครุฑเขียว สามารถทำการ ซื้อขาย โอน หรือจดจำนองได้
 • หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ครุฑเขียว มีระวางภาพถ่ายทางอากาศ และระบุเขตพื้นที่ได้อย่างชัดเจน
 • หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ครุฑเขียว สามารถทำเรื่องขอเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินได้ โดยผู้ที่ครอบครองสิทธิ์อยู่สามารถนำหลักฐานไปออกเป็นโฉนดได้

โฉนดที่ดินตราครุฑสีดำ หรือ นส. 3 และ นส. 3 ข.

โฉนดที่ดินตราครุฑสีดำ แท้จริงแล้วเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เพื่อใช้เป็นเอกสารที่แสดงสิทธิ์การครอบครองการทำประโยชน์ในพื้นที่ดินนั้นๆ คล้ายกับ โฉนดที่ดินครุฑสีเขียว หรือ นส. 3 ก แต่ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ และไม่ได้มีการวัดพื้นที่โดยละเอียด และจะเสียสิทธิการครอบครองได้ หากปล่อยพื้นที่ทิ้งว่างไว้ หรือมีผู้อื่นครอบครองเกิน 1 ปี

โฉนดที่ดินประเภทครุฑดำ
 • หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ครุฑดำ ยังไม่ถือว่าเป็น โฉนดที่ดิน และยังไม่มีกรรมสิทธิ์ 100%
 • หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ครุฑดำ สามารถทำการ ซื้อขาย โอน หรือจดจำนองได้ แต่ต้องรอประกาศจากทางราชการ 30 วัน
 • หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ครุฑดำ ไม่มีระวางภาพถ่ายทางอากาศ ไม่ได้มีการวัดพื้นที่โดยละเอียด
 • หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ครุฑดำ สามารถทำเรื่องขอเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินได้ โดยผู้ที่ครอบครองสิทธิ์อยู่สามารถนำหลักฐานไปออกเป็นโฉนดได้ แต่ต้องติดต่อจากกรมที่ดินเพื่อขอรังวัด และติดประกาศเป็นระยะเวลา 30 วัน โดยไม่มีคนคัดค้าน

ข้อแตกต่างระหว่างนส. 3 และนส. 3 ข.

 • น.ส.3 เป็นเอกสารที่ออกโดยนายอำเภอท้องที่
 • น.ส.3ข. เป็นเอกสารที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ที่ดิน แต่ยังไม่ได้รับรองอย่างเป็นทางการ

โฉนดที่ดินตราครุฑสีน้ำเงิน หรือ ส.ป.ก. 4-01

โฉนดที่ดินตราครุฑสีน้ำเงิน แท้จริงแล้วเป็นหนังสือหนังสืออนุญาตให้ใช้ประประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อใช้เป็นเอกสารที่แสดงสิทธิ์การทำเกษตรกรรมบนพื้นที่ดินนั้นๆ ไม่ถือว่ามีเอกสิทธิ์ครอบครองพื้นที่ จึงไม่สามารถ ซื้อขาย โอน หรือจดจำนองได้ แต่สามารถใช้สิทธิ์แบ่งให้เป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทเพื่อใช้ทำการเกษตรเท่านั้น เอกสารที่ดิน ส.ป.ก.4-01 มีตราครุฑสีน้ำเงิน และครุฑสีแดง (ซึ่งคล้ายกับโฉนดที่ดิน เพียงแต่หัวเอกสารจะมีข้อข้อระบุชัดเจนว่า เป็นหนังสืออนุญาต)

โฉนดที่ดินประเภทครุฑน้ำเงิน
 • เอกสารที่ดิน ครุฑน้ำเงิน (ส.ป.ก. 4-01) ไม่ใช่โฉนดที่ดิน และยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
 • เอกสารที่ดิน ครุฑน้ำเงิน (ส.ป.ก. 4-01) เป็นการครอบครองที่ดินชั่วคราว เพื่อใช้ทำการเกษตรเท่านั้น
 • เอกสารที่ดิน ครุฑน้ำเงิน (ส.ป.ก. 4-01) ไม่สามารถทำการซื้อขาย/โอนหรือจดจำนองได้ แต่สามารถแบ่งให้เป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทเพื่อใช้ทำการเกษตรได้เท่านั้น
 • เอกสารที่ดิน ครุฑน้ำเงิน (ส.ป.ก. 4-01) ไม่สามารถทำเรื่องขอเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินได้
 • เอกสารที่ดิน ครุฑน้ำเงิน (ส.ป.ก. 4-01) สามารถแจ้งคืนให้กับรัฐได้หากไม่ต้องการใช้พื้นที่แล้ว และหากนำที่ดินไปใช้ผิดเงื่อนไข อาทิ ไม่ได้ใช้เพื่อการเกษตรอาจถูกยึดคืนได้

ข้อแตกต่างของโฉนดแบ่งตามสีครุฑ (ครุฑสีแดง,ครุฑสีเขียว,ครุฑสีดำ,ครุฑสีน้ำเงิน)

โฉนดที่ดิน-ข้อแตกต่าง
ข้อแตกต่างของ
ประเภทโฉนด
โฉนดครุฑแดง
นส. 4
โฉนดครุฑเขียว
น.ส. 3ก.
โฉนดครุฑดำ
นส. 3
โฉนดครุฑน้ำเงิน
ส.ป.ก. 4-01
กรรมสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดิน
มีกรรมสิทธิ์ 100%
เป็นหนังสือรับรอง
ขอเปลี่ยน
เป็นโฉนดที่ดินได้
เป็นหนังสือรับรอง
ขอเปลี่ยนเป็น
โฉนดที่ดินรอ 30วัน
ไม่ใช่โฉนดที่ดิน
ใช้เพื่อการเกษตร
เท่านั้น
ระวาง/รูปถ่ายมีมีไม่มีไม่มี
การซื้อขาย โอนสามารถทำได้สามารถทำได้สามารถทำได้
รอ 30 วัน
ไม่สามารถทำได้
สืบทอดมรดกได้

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับโฉนดที่ดิน

โฉนดหลังแดง คือ โฉนดที่มีข้อความระบุด้านหลังโฉนดว่า ห้ามโอนภายในระยะเวลาที่ระบุ

โฉนดลอย คือ โฉนดที่แสดงว่าที่ดินนั้นๆปลอดภาระหนี้ ไม่ได้ติดจำนอง 

โฉนดที่ดินหาย ควรรีบแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจำวัน จากนั้นไปขอออกโฉนดใหม่พร้อมพยาน 2 คน เพื่อขอออกใบแทน ข้อมูลเพิ่มเติมกรณีโฉนดหาย

โฉนดที่ดินหาย และเจ้าของเดิมเสียชีวิต ต้องไปแจ้งความ จากนั้นนำใบมรณบัตรของเจ้าของที่เสียชีวิต พร้อมทายาทผู้รับมรดกแสดงเอกสารการรับมรดกที่ดิน มายื่นเพื่อขอใบแทนและรับโอนที่ดิน

เคลือบโฉนดที่ดิน จะทำให้โฉนดที่ดินชำรุดทันที ไม่สามารถใช้ทำนิติกรรมต่างๆได้ ดังนั้นห้ามเคลือบโฉนดที่ดินเด็ดขาด ข้อแนะนำการเก็บโฉนดที่ดิน ควรใส่ซองกระดาษหรือซองพลาสติกให้เรียบร้อยแทนการเคลือบโฉนด และหากโฉนดที่ดินชำรุดจากการเก็บหรือนำไปเคลือบมาแล้ว สามารถแจ้งขอออกใบแทนได้

กรมที่ดินได้แจ้งเตือนระวังโฉนดที่ดินปลอม ซึ่งมีวิธีเช็คโฉนดปลอม โฉนดจริง ดังนี้

 1. ขนาดรูปแบบลักษณะของครุฑ เมื่อพิมพ์สีแดงทับแล้ว จะต้องเห็นลายเส้นสีดำของครุฑชัดเจน
 2. เมื่อนำโฉนดมาส่องกับแสงไฟจะเห็นลายน้ำรูปครุฑ พร้อมข้อความ กรมที่ดินกระทรวงมหาดไทย
 3. เนื้อกระดาษโฉนดที่ดินของจริง มีเส้นใยไหมสีฟ้า สีแดงอมม่วง โรยในเนื้อกระดาษ
 4. เลขที่แบบพิมพ์เป็นตัวเลขอารบิคแบบโกธิค ความสูงตัวเลข 3/16 นิ้ว
 5. เลขปีที่จัดพิมพ์เป็นเลขไทย
 6. กระดาษโฉนดเป็นสีครีมที่มีเนื้อเยื่อภายในกระดาษเป็นสีครีมเหมือนผิวภายนอก
Chalita C.

Chalita C.

Chalita is an engineer and an experienced real estate investor. She has Master Degree in IT and Management (MIT-MBA) from James Cook University, Singapore.

Her blog contents cover in-depth guidelines that help real estate investors in Thailand.