สรุปขั้นตอนการโอนที่ดิน ณ สำนักงานที่ดิน พร้อมเอกสารการโอนที่ดิน อย่างละเอียด

รวมเอกสารที่จำเป็นสำหรับผู้ซื้อและผู้ขายเพื่อใช้ในการโอนที่ดิน โอนบ้าน โอนคอนโดมิเนียม และสรุปขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน

เอกสารการโอนที่ดิน (สำหรับผู้ซื้อ)

เอกสารโอนที่ดิน กรณีผู้ซื้อเป็นบุคคลธรรมดาชาวไทย

 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ซื้อ พร้อมสำเนา
 • ทะเบียนบ้านตัวจริงของผู้ซื้อ พร้อมสำเนา
 • เอกสารการเปลี่ยนชื่อและนามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล)
 • บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตตัวจริงพร้อมสำเนาของคู่สมรส (กรณีจดทะเบียนสมรส)
 • ทะเบียนบ้านตัวจริงของผู้ซื้อพร้อมสำเนาของคู่สมรส (กรณีจดทะเบียนสมรส)
 • เอกสารยินยอมจากคู่สมรส (กรณีจดทะเบียนสมรส)
 • สำเนาใบทะเบียนสมรสของผู้ซื้อ (กรณีหย่าให้เตรียมสำเนาใบจดทะเบียนหย่า, กรณีคู่สมรสเสียชีวิตให้เตรียมสำเนาใบมรณะบัตร)
 • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้ซื้อมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ดำเนินการแทน)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้ซื้อมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ดำเนินการแทน)

เอกสารโอนที่ดิน กรณีผู้ซื้อเป็นบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติ

บุคคลธรรมดาชาวต่างชาติ สามารถซื้อได้เฉพาะห้องชุดเท่านั้น กรณีที่ดินเปล่าหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจะไม่สามารถซื้อได้

 • บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางตัวจริงพร้อมสำเนา
 • เอกสารใบอนุญาตทำงาน (work permit) พร้อมสำเนา (ถ้ามี)
 • ทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสำเนา 
 • บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตตัวจริงและสำเนาของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • เอกสารยินยอมจากคู่สมรส (ถ้ามี)
 • เงินสดหรือแคชเชียร์เช็คตามราคาซื้อขายที่ตกลง
 • เอกสารยืนยันการโอนเงินจากต่างประเทศ (FET หรือ Credit Advice)

สามารถดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมในบทความการโอนกรรมกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้ชาวต่างชาติ 

เอกสารโอนที่ดิน กรณีผู้ซื้อเป็นนิติบุคคล

 • หนังสือรับรองนิติบุคคล (อายุไม่เกินกว่า 1 เดือน) ขอหนังสือรับรองนิติบุคคลได้ที่ https://ecert.dbd.go.th/e-service/index.xhtml
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 1 เดือน และรายละเอียดในบัญชีรายชื่อของนิติบุคคลที่สามารถซื้อที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างได้ หากมีบุคคลต่างชาติถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วน จะต้องไม่ถึงร้อยละ 40 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดหรือผู้เป็นหุ้นส่วน
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ระบุวัตถุประสงค์ในการซื้อ และแหล่งที่มาของเงิน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลและตราประทับของนิติบุคคล
 • หนังสือแสดงตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล
 • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้ซื้อมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ดำเนินการแทน)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้ซื้อมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ดำเนินการแทน)

เอกสารการโอนที่ดิน (สำหรับผู้ขาย)

เอกสารโอนที่ดิน กรณีผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดาชาวไทย

 • โฉนดตัวจริง
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขาย พร้อมสำเนา
 • ทะเบียนบ้านตัวจริงของผู้ขาย พร้อมสำเนา
 • เอกสารการเปลี่ยนชื่อและนามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล)
 • บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตตัวจริงพร้อมสำเนาของคู่สมรส (กรณีจดทะเบียนสมรส)
 • ทะเบียนบ้านตัวจริงของผู้ซื้อพร้อมสำเนาของคู่สมรส (กรณีจดทะเบียนสมรส)
 • เอกสารยินยอมจากคู่สมรส (กรณีจดทะเบียนสมรส)
 • สำเนาใบทะเบียนสมรสของผู้ซื้อ (กรณีหย่าให้เตรียมสำเนาใบจดทะเบียนหย่า, กรณีคู่สมรสเสียชีวิตให้เตรียมสำเนาใบมรณะบัตร)
 • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้ซื้อมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ดำเนินการแทน)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้ซื้อมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ดำเนินการแทน)

เอกสารเพิ่มเติม กรณีโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด

 • ใบปลอดหนี้
 • เอกสารแสดงสัดส่วนพื้นที่ในโครงการที่ชาวต่างชาติครอบครองกรรมสิทธิ์ได้ (Foreigner Quota) กรณีผู้ซื้อเป็นชาวต่างชาติ

เอกสารโอนที่ดิน กรณีผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติ

 • โฉนดตัวจริง
 • บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางตัวจริงพร้อมสำเนา
 • เอกสารใบอนุญาตทำงาน (work permit) พร้อมสำเนา (ถ้ามี)
 • ทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสำเนา (ถ้ามี)
 • บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตตัวจริงและสำเนาของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • เอกสารยินยอมจากคู่สมรส (ถ้ามี)
 • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้ขายมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ดำเนินการแทน)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้ขายมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ดำเนินการแทน)
 • ใบปลอดหนี้ (กรณีโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด)
 • เอกสารแสดงสัดส่วนพื้นที่ในโครงการที่ชาวต่างชาติครอบครองกรรมสิทธิ์ได้ Foreigner Quota (กรณีโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดและผู้ซื้อเป็นชาวต่างชาติ)

เอกสารโอนที่ดิน กรณีผู้ขายเป็นนิติบุคคล

 • หนังสือรับรองนิติบุคคล (อายุไม่เกินกว่า 1 เดือน) ขอหนังสือรับรองนิติบุคคลได้ที่ https://ecert.dbd.go.th/e-service/index.xhtml
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 1 เดือน 
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลและตราประทับของนิติบุคคล
 • หนังสือแสดงตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล
 • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้ขายมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ดำเนินการแทน)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้ขายมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ดำเนินการแทน)
 • ใบปลอดหนี้ (กรณีโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด)
 • เอกสารแสดงสัดส่วนพื้นที่ในโครงการที่ชาวต่างชาติครอบครองกรรมสิทธิ์ได้ Foreigner Quota (กรณีโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดและผู้ซื้อเป็นชาวต่างชาติ)

ขั้นตอนการโอนที่ดิน บ้าน คอนโด ณ สำนักงานที่ดิน

หลังจากที่ได้ทำการนัดหมายกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ให้เตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการโอนที่ดินทั้งหมด ไปสำนักงานที่ดิน เพื่อทำการการโอนที่ดินต่อหน้าเจ้าหน้าที่พนักงานกรมที่ดิน โดยจะมีที่ขั้นตอนการโอนที่ดินไม่ยุ่งยากมาก ใช้เวลาเพียงไม่นานก็เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ

ขั้นตอนที่ 1: ผู้ซื้อและผู้ขาย หรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจ เดินทางไปยังสำนักงานที่ดินที่เป็นพื้นที่รับผิดชอบของที่ดินแปลงนั้นๆ (สามารถนำโฉนดไปตรวจสอบในเวปไซต์ https://landsmaps.dol.go.th/) แนะนำการใช้งานเวปไซต์ค้นหาแปลงที่ดิน

ขั้นตอนที่ 2: นำเอกสารที่เตรียมมาของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ยื่นให้พนักงานหน้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและรับบัตรคิว

ขั้นตอนที่ 3: เมื่อถึงคิว เจ้าหน้าที่จะเรียกผู้ซื้อและผู้ขาย หรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจไปทำการเซ็นต์เอกสารต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้ง2ฝ่าย ไม่ได้มาดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ด้วยตัวเอง เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ขอโทรศัพท์/วีดีโอคอล หาผู้ซื้อหรือผู้ขาย ที่ไม่ได้มา เพื่อยืนยันการโอนกรรมสิทธิ์

ขั้นตอนที่ 4: เจ้าหน้าที่จะทำการประเมินทุนทรัพย์ และคำนวณค่าธรรมเนียมการโอนและภาษีอากร เพื่อออกเอกสารสรุปค่าใช้จ่าย เพื่อไปชำระที่เคาน์เตอร์การเงิน (ค่าใช้จ่ายนี้ ผู้ซื้อและผู้ขายควรตกลงกันให้แล้วเสร็จว่าฝ่ายไหนจะเป็นผู้รับผิดชอบชำระ หรือรับผิดชอบชำระร่วมกันตามสัดส่วนที่ตกลง)

ขั้นตอนที่ 5: หลังจากชำระค่าธรรมเนียมและภาษีอากรแล้ว จะได้รับใบเสร็จ 2 ใบ โดยนำใบเสร็จสีเหลืองกลับมายื่นที่เคาน์เตอร์ที่จัดทำเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ ส่วนใบเสร็จสีฟ้าให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายเก็บไว้เป็นหลักฐาน (สามารถถ่ายสำเนาไว้ได้)

ขั้นตอนที่ 6: รอรับโฉนดตัวจริงและตรวจสอบชื่อผู้รับกรรมสิทธิ์และรายละเอียดอื่นๆให้ครบถ้วน นับว่าเป็นการเสร็จสิ้นการโอนกรรมสิทธิ์ ในกรณีที่เป็นการกู้ซื้อผ่านสถาบันการเงิน สถาบันการเงินจะเป็นผู้เก็บโฉนดตัวจริงไว้โดยทางผู้ซื้อจะได้รับสำเนา และจะด้านหลังโฉนดจะระบุชื่อธนาคารเป็นผู้รับจำนอง

Chalita C.

Chalita C.

Chalita is an engineer and an experienced real estate investor. She has Master Degree in IT and Management (MIT-MBA) from James Cook University, Singapore.

Her blog contents cover in-depth guidelines that help real estate investors in Thailand.